ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಕಾಮ ಪದಗಳು

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಕಾಮ ಪದಗಳು

ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಾಮ ರಸಿಕರು ಸರ್ಚ್ (search) ಮಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ತಮಾಷೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಅದರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ. ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಹೀಗಿವೆ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *