ಗೆಳೆಯನ ಅಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಳು ಭಾಗ – 2

Kannada Kama Kathegalu – ಗೆಳೆಯನ ಅಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಳು ಭಾಗ – 2

Kannada Kama Kathegalu ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಳ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುಟ ಇದ್ದ್ದವು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೂ ನಾಯಿ ತರ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕಲು ಅವಳು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಳು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತುತ್ತೈದ್ದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮುಲೆಗಲ್ನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತ. ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತಲೆ ಗೆ ಏನು ಬಂತೋ ಅವಳ ಯುರ್ತಿ ಸೀರೆ ಬಿಚಿದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ಅವಳು ಬರಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲಂಗ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು.
ಮಳೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಇದ್ದ ಕಿದ್ದಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಲು. ಕತ್ತಲಿ ನಲ್ಲಿ ನನಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈರ್ಯ ಜಸ್ತಿಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಳ ಲಂಗದ ಲಾಡಿ ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡು ಎಳೆಯಲು. ಲಂಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಅವಳಿ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡು ಮಂಚದೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಳು. ನಾನು ಅವಳ ಒಂದು ಮೊಲೆಯೇನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಲು. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಜರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ಭಹುಷ್ಯ ಮಲಗ ಬೇಕು ಅಂದು ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಇತ್ತು ಮಲಗಿದೆ. ಆಗ ಅವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತ ಇದ್ದವು. ನಾನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುತಿದ್ದೆ
ಅವಳು ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದಲ್ಲೂ. ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಭರದಲ್ಲಿ ನನಗೇ ಉಉಸಿರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತು ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಖ ಅವಳ ಚಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಅದು ಆಗಳ ಹಸಿಆದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು.
ನಾನು ಏಳಲು ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಕಾಲು ಗಳನ್ನೂ ಅಗಲಿಸಿ ಮದುಅ ದಲ್ಲಿ ಏರಿದೆ. ಅವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಎನ್ನು ಅವಳ ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಉಜುತ್ತ. ಇದ್ದೆ ಆಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಹ್…. ಅಹ್ಹ್ಹ್… ಅಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪುತ್ತ ಇದ್ದೆ ಅವಳು. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಮುಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ ಇದ್ದಳು.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅವಳ ತುತಿಗೆ ತುಟಿ ಹಚಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಕುತ್ತ. ಕೊರಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತ ನಾನು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅವಳ ಚಡ್ಡಿ ತಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರಸ ರಸ ಆಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಲು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇವಳನ್ನು ಲೈಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು.
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಏರಿದೆ ಆದರೆ ಅವಳ ರಸ ಎಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹರ್ರಿತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಗ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಕು ಇವಾಗ ಮಾಡು ಅಂದಳು. ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತೂತು ಯೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ. ಅವಳು ಅಹ್ಹ್ಹ್…. ಅಂದಳು.

Kannada Kama Kathegalu
ಕೊನೆಗೂ ತೂತು ಇರೋ ಜಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮುರೂ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಳ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು ಮೊಳಕಾಲು ಮಡಿಚಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟ ವನ್ನು ಮೇಲೆ ಯೆತ್ತಿ ದಗಾ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಪುರ್ತಿಆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು. ನಾನು ಅಣು ಹವಿಸ ಬಲ್ಲೆ.
ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವಳು ನನ್ನ. ಹಾಗು ನಾನು ಅವಳ ಮುಖಾ ನೀಡಿದೆವು ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಳ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೊಡೆದಾಗ ಪುಚ್ ಪಚ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆಯೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದೇ. ಆಗ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಸ್ಸುರೆ ಬಿಳುತ್ತ ಇತ್ತು.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಸ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಊಜ್ಜುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸರೆದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಆಡುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕು ಅಂದಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ. ಹೋದಳು ಆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ನ ದೇಹ ಕಾಣುತ್ತ ಇತ್ತು. ಬಂದ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಮೊದಿಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಥ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ.
ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಿ ಮುಖ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದಳು. ನಂಗೆ ಅವಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬತ್ತಲೆ ನೋಡ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ಡದೆ ಇಂದೇ ಹೊದುಕೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿದೆ. ಆಗ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಠ ಒಬ್ಬಿದ ಮೊಲೆ ಆ ಲೈಟ್ ಗೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿತು.
ಆಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಮುಕ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಚಳಿ ಬೇಗ ಮುಚ್ಚು ಅಂದಳು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತ. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಯಿಸಿದೆ. ಅವಳು ಆಗ ಮುಚಿ ಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಅವಳ ತಲೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ.
ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೇ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಳು ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ತಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಅಂದು. ಹೌದು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಂಟಿ ತನ್ನ ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ತಗೆದಿತ್ತು. ನಾನು ನಿದಾನ ವಾಗಿ ಹೋದೆ. ಆಗ ಅವಳು ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೇ ಗೊತ್ತು. ಅಂದಳು ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಕಲು. ಅವಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ಎದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಳು ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಳು. ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಅಂದಳು. ನಾನು ಕತಲ್ಲೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವಳು ನನ್ನನು ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಳು. ನಾನು ವಲ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಅವಳ ಸೀರೆ ಮೇಲಇನ್ದನೆ ಕಚಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಿಚ್ಚೋ ಅಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗೊತ್ತಲು. ನಾನು ಅವಳ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಿಚಿದೆ. ಬ್ರಾ ಕೂಡ ತಗೆದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯದ ಅನುಭವ . ನಾನು ಅವಳ ಬ್ರಾ ಬಿಚಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು. ನಾನು ಅವಳ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುತಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಹೊದಾಗ. ಅವಳು ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಚಿದಳು. ಅನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬೀಚಿ ಇಬ್ಬರು ನಳಿಗೆ ಗಳಿಂದ ಜಗ್ಗುತ ಇದ್ದೆವು. ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕುತ್ತ ಇದ್ದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *